ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 4 | khatakiy Exam Pepar No. :- 4 | મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેધરી યોજના ( મનરેગા યોજના)

ખાતાકીય પરીક્ષા :- પેપર નંબર-4 મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેધરી યોજના ( મનરેગા યોજના).