MPHW Questions Paper With Answer | જવાબ સાથે MPHW પ્રશ્ન પેપર | MPHW Question Paper (12-02-2017)

MPHW Questions Paper With Answer | જવાબ સાથે MPHW પ્રશ્ન પેપર | અહીં નીચે આપવામાં આવેલ પ્રશ્ન પેપર MPHW QUESTION PAPER (12-02-2017) ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષા નુ પ્રશ્ન પેપર ના 1 થી 50 પ્રશ્નો મૂકવામાં આવ્યા છે. MPHW Question Paper (12-02-2017) 51 thi 70 પ્રશ્નો 51 ‘ ; ‘ આ વિરામચિહ્નને શું કહેવાય ? (A) … Read more

MPHW Questions Paper With Answer | જવાબ સાથે MPHW પ્રશ્ન પેપર | MPHW Question Paper (12-02-2017)

MPHW Questions Paper With Answer | જવાબ સાથે MPHW પ્રશ્ન પેપર | અહીં નીચે આપવામાં આવેલ પ્રશ્ન પેપર MPHW QUESTION PAPER (12-02-2017) ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષા નુ પ્રશ્ન પેપર ના 1 થી 50 પ્રશ્નો મૂકવામાં આવ્યા છે. MPHW Question Paper (12-02-2017) 1 thi 20 પ્રશ્નો 1. CCHF નો વાહક નીચે પૈકી કયો છે ? (A) … Read more

MPHW Questions Paper With Answer | જવાબ સાથે MPHW પ્રશ્ન પેપર |

MPHW Questions Paper With Answer | જવાબ સાથે MPHW પ્રશ્ન પેપર | અહીં નીચે આપવામાં આવેલ પ્રશ્ન પેપર MPHW QUESTION PAPER 26 -06-2022 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષા નુ પ્રશ્ન પેપર ના 1 થી 50 પ્રશ્નો મૂકવામાં આવ્યા છે. MPHW Questions Paper 1 thi 20 પ્રશ્નો 1. નીચે પૈકીનો કર્યો રોગ ઈડીસ મચ્છર દ્વારા નથી ફેલાતો … Read more