ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર અગત્યની જાહેરાત ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની જા.ક્ર. ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ અન્વયે ગુજરાત સરકારના સચિવાલયના વિભાગો વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહેસૂલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેક્ટર કચેરીઓ માટે “બિનસચિવાલય કારકુન” અને સચિવાલયના વિભાગો તેમજ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ માટે “ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ- ૩૯૦૧ … Read more

Gujarat Public Service Commission PROVISIONAL RESULT 2023

GPSC નાયબ વિભાગ અધિકારી / નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-3 પરિણામ 2023 List of Eligible Candidates for appearing in the Main Written ExaminationAdvertisement No. 10/2022-23 GPSC નાયબ વિભાગ અધિકારી / નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-3 પરિણામ 2023 આઉટ: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગે GPSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રિલિમ પરીક્ષા માટે GPSC નાયબ વિભાગ અધિકારી / નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-3 પરિણામ … Read more

Result GSSSB Bin Sachivalay Clerk Final Result 2023

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Final Result 2023 GSSSB બિન સચિવાલય કારકુનનું અંતિમ પરિણામ2023 – GSSSB બિન સચિવાલય કારકુન પરિણામ, બિન સચિવાલય કારકુન પરિણામ, કારકુન અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરિણામ, – ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ (GSSSB) બિન સચિવાલય કારકુન અંતિમ પરિણામ 2023 – GSSSB બિન સચિવાલય કારકુન અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અંતિમ પરિણામ 2023 બહાર આવ્યા. તેની … Read more

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલની જિલ્લા ફાળવણી નામ વાઇસ લિસ્ટ જાહેર 2022/23

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલની જિલ્લા ફાળવણી 2022/23 લોકરક્ષકની જગ્યાઓ ઉપર પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની શહેર / જિલ્લા ખાતે ફાળવણી કરવા બાબત (જાહેરાત ક્રમાંક: LRB/202122/2)સંદર્ભ:-(૧) સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાંકઃ મહક/૧૦૨૦૧૯/૩૭૬૪૯૧/સ.(૨) અધ્યક્ષશ્રી, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ-૨૦૨૧ અને મેનેજીંગ ડાયરેકટર, ગુજરાત રાજય, પોલીસ આવાસ નિગમ, ગાંધીનગરના તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૨ના પત્ર ક્રમાંક:LRD-2021/આખરી પરિણામ /૫૯૦/૨૦૨૨ તથા તબક્કાવાર જાહેર કરેલ પરિણામ અનુસંધાને ઉપરોકત વિષય … Read more