ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 3

અહીં મુકવામાં આવેલ માહિતી ખાતાકીય પરીક્ષા ના પેપર નંબર 3 ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 3 ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ રુલ્સ 2002 (ફરજ મોકૂફી) અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે (pdf) પેપર મૂકવામાં આવેલ છે જેથી કરીને કર્મચારીઓને પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી શકે તેમજ pdf તૈયારી માટે ડાઉનલોડ કરી શકે જેમાં પ્રશ્ન પેપર નંબર મુજબ મૂકવામાં આવશે. જેથી કરીને પરીક્ષા તૈયારી સારી રીતે કરી શકે.

પેપર નંબર 3 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જોઈનીંગ ટાઈમ, ફરજમોકૂફી વગેરે) નિયમો, 2002

વાચક મિત્રો જો આપને આગામી ખાતાકીય પરીક્ષા આવનાર હોય તો તેમાં પેપર નંબર 3 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જોઈનીંગ ટાઈમ, ફરજમોકૂફી વગેરે) નિયમો, 2002 ને લગત પ્રશ્નોત્તરી પણ આવતી હોય જે પ્રશ્નોતરી માટે અમારી દ્વારા નીચે pdf ફાઈલ આપેલ છે. તો આ પેપર નંબર 3 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જોઈનીંગ ટાઈમ, ફરજમોકૂફી વગેરે) નિયમો, 2002 પ્રશ્ન પેપર નંબર 3 ની pdf ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી

જો પેપર નંબર 3 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જોઈનીંગ ટાઈમ, ફરજમોકૂફી વગેરે) નિયમો, 2002ના પ્રશ્નો ના જવાબો સહિત pdf કાઈલ ડાઉનલોડ કરવી હોય તો નીચે આપેલ લિંક પર જાવ.

પેપર નંબર 3 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જોઈનીંગ ટાઈમ, ફરજમોકૂફી વગેરે) નિયમો, 2002

Leave a Comment