ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 3 | khatakiy Exam Pepar No. :- 3 Quiz 03/01/2023

Table of Contents

ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 3

નમસ્કાર મિત્રો અહીં મુકવામાં આવેલ માહિતી સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 3 પેપર નંબર 3 ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ રુલ્સ 2002 (ફરજ મોકૂફી) | khatakiy Exam Pepar No. :- 3 Quiz 03/01/2023 માટે ની માત્ર અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે (pdf) પેપર નંબર મૂકવામાં આવેલ છે જેથી કરીને કર્મચારીઓને પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી શકે તેમજ pdf તૈયારી માટે ઓનલાઈન ખાતાકીય ટેસ્ટ મૂકવામાં આવશે. જેથી કરીને પરીક્ષા તૈયારી સારી રીતે કરી શકે.

ખાતાકીય પરીક્ષા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

આજ ની આ ટેસ્ટ જેમાં ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 3 પેપર નંબર 3 ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ રુલ્સ 2002 (ફરજ મોકૂફી) | khatakiy Exam Pepar No. :- 3 Quiz 03/01/2023 ની 10 માર્ક્સ ટેસ્ટ ઓનલાઈન ખાતાકીય ટેસ્ટ હોય સરકારી કર્મચારીઓ માટે પ્રમોશન અથવા ગ્રેડેશન માટે ખાતાકીય પરીક્ષા માટે અતી મહત્વ ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ક્વિઝ MCQ પ્રશ્નો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેથી તમામ કર્મચારીઓ ને ઉપયોગી થઈ શકે.

WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાવ

ખાતાકીય પરીક્ષા ની 10 માર્ક્સ MCQ ઓનલાઈન ટેસ્ટ

📚 ખાતાકીય પરીક્ષા :- પેપર નંબર ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 3 પેપર નંબર 3 ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ રુલ્સ 2002 (ફરજ મોકૂફી) | khatakiy Exam Pepar No. :- 3 ની 10 માર્ક્સ MCQ ટેસ્ટ ઓનલાઈન ખાતાકીય ટેસ્ટ.

ખાતાકીય પરીક્ષાસરકારી કર્મચારીઓ માટે પ્રમોશન અથવા ગ્રેડેશન માટે ખાતાકીય પરીક્ષા
ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 03ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ રુલ્સ 2002 (ફરજ મોકૂફી)
MARK’S :- 10
MCQ :- 10
CUT-OFF:- 05

આજ ની ઓનલાઇન MCQ ટેસ્ટ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Results

🥳🥳 Congratulations 👍👍

🙏🏻🙏🏻 Please Try Again….✍🏻✍🏻

#1. નીચેમાંથી કયા કિસ્સા માં ફરજપર જોડાવાનો સમય મળવા પાત્ર નથી ?

#2. ફરજ પર જોડાવાનો સમય દરિમયાન તૈયારી ના કેટલા દિવસની મળે?

#3. નીચેમાંથી કયુ વિધાન સાચુછે

#4. નીચેમાંથી કયુ વિધાન સાચુછે?

#5. નિવાહ ભથ્થામાંથી નીચેમાંથી કઇ કપાત કરી શકાય નહીં ?

#6. સરકારી કમચારીની ફરજમોકૂફી ને છ મહિના જેટલો સમય થઈ ગયો હોય તો નિવાહ ભથ્થામાં કેટલો વધારો- ઘટાડો કરી શકાય ?

#7. નિવાહ ભથ્થામાંથી નીચેમુજબની કપાતો થઈ શકે છે ?

#8. ફરજપર જોડાવાનો સમય કેટલા ભાગમાં ભોગવી શકાય

#9. ) ફરજપર જોડાવાનો સમય બદલીની તારીખથી કેટલા માસમાં ગાળામાં સરકારી કમચારીએ ભોગવી લેવો જોઇએ ?

#10. એક કમચારીની બદલી એકજ મુ ય મથકેએક કચેરીમાં એક શાખામાંથી બી શાખામાં થાય છેતો ફરજપર જોડાવાના સમય કેટલો મળે?

Finish

Leave a Comment