Khatakiy Exam Weekly Test No.2 Date :- 08/01/2023

Table of Contents

Khatakiy Exam Weekly Test

નમસ્કાર મિત્રો અહીં મુકવામાં આવેલી વિકલી ટેસ્ટ જે ખાતાકીય પરીક્ષા અનુલક્ષી હોય સરકારી કર્મચારીઓને પ્રમોશન તથા ગ્રેડેશન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે જે વિક્લી ટેસ્ટ 25 માર્ક્સને MCQ ટાઈપ પ્રશ્નોની ટેસ્ટ છે જેમાં અઠવાડિયા દરમિયાન PDF સ્વરૂપે આપને પૂછવામાં આવેલ પ્રશ્નોમાંથી 25 માર્ક્સની વિકલી ટેસ્ટ લેવામાં આવશે

Khatakiy Exam Weekly Test

જે પ્રશ્નો સરકારી કર્મચારીઓ માટે પરીક્ષા અતી મહત્વ ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ક્વિઝ MCQ 25 માર્ક્સ પ્રશ્નો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેથી તમામ કર્મચારીઓ ને પણ ઉપયોગી થઈ શકે.આજ ની આ ટેસ્ટ જેમાં ખાતાકીય પેપર તમામ ના પ્રશ્નોમાંથી ની 25 માર્ક્સ ટેસ્ટ ઓનલાઈન ખાતાકીય ટેસ્ટ હોય સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વ ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ક્વિઝ MCQ પ્રશ્નો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેથી તમામ કર્મચારીઓ ને ઉપયોગી થઈ શકે.

ખાતાકીય પરીક્ષા Weekly Test No.2 Date :- 08/01/2023 ની 25 માર્ક્સ ની MCQ ઓનલાઈન ટેસ્ટ

ખાતાકીય પરીક્ષાસરકારી કર્મચારીઓ માટે પ્રમોશન અથવા ગ્રેડેશન માટે ખાતાકીય પરીક્ષા
ખાતાકીય પરીક્ષા Weekly Test No.2 Date :- 08/01/2023 ની 25 માર્ક્સ ની MCQ ઓનલાઈન ટેસ્ટ
MARK’S :- 26
MCQ :- 26
CUT-OFF:- 13

WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાવ

Results

🥳🥳 Congratulations 👍👍

🙏🏻🙏🏻 Please Try Again….✍🏻✍🏻

#1. ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમોમાં રાજ્યેતર સેવા એટલે............

#2. ફરજમોકૂફી એ કયા પ્રકારની શિક્ષા ગણાય છે ?

#3. સરકારી સેવકની બદલી કરવામાં આવે ત્યારે ફરજ પર જોડાવાના સમયની જોગવાઈ સાથે નીચે પૈકી કર્યો વિકલ્પ સુસંગત નથી ?

#4. કર્મચારીઓને દંડ કરેલી અથવા વસુલ કરેલી દંડની રકમને કયા જમા કરવામાં આવે છે

#5. સરકાર દ્વારા સરકારી લેણા તરીકે અથવા થાપણ પ્રેરણા કે બીજા કોઈ કારણોસર સ્વીકારેલા બધા જ નાણા સંવિધાનની કઈ કલમ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવે છે?

#6. અનુદાન લેનાર સંસ્થા અને સત્તા ધરાવતા અધિકારી દ્વારા રાખવામાં આવતા ક્યા પ્રકારના રજીસ્ટરો પોતાની પાસે ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ?

#7. સરકારી નોકરીમાં પ્રથમ નિમણક વખતે કર્મચારીની નિયત પગાર ર્ધારણમાં કર્યા પગાર નક્કી કરવાનો થાય. ?

#8. કાયદા વિભાગની મુદતી જગાઓ તરીકે સરકારે જાહેર કરેલી જગ્યાઓની મુદતર્ના સમયગાળા કેટલો છે ?

#9. નીચેમાંથી ક્યું વિધાન ખોટું છે?

#10. There is an old temple...,........temple is very ancient. ત્યાં એક જુનું મંદિર છે. મંદિર ખુબ જ પ્રાચીન છે.

Ans: C (એક ને એક નામનો બીજી વખત ઉલ્લેખ થાય ત્યારે ચોક્કસતા માટે the લાગે છે.)

#11. Hostile દુશ્મનાવટ વાળું/શત્રુતાપૂર્ણ -Opposite/Antonym - વિરોધી શબ્દ શોધો

#12. place of good climate for invalids. અશકતો માટે સારા વાતાવરણનું સ્થળ.

#13. પંચાયતી રાજ પ્રણાલીનો અમલ સૌપ્રથમ કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યો ?

#14. ગ્રામપંચાયતોની સ્થાપના કરવા માટે રાજય પગલાં ભરશે એવું બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે?

#15. બળવંતરાય મહેતા સમિતિએ ત્રિસ્તરીય પંચાયતીરાજની ભલામણ અહેવાલ ક્યારે રજૂ કર્યો ?

#16. બંધારણની કઈ કલમ દ્વારા મંત્રીમંડળની રચના કરવામાં આવે છે?

#17. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા?

#18. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉમર હોવી જોઈએ?

#19. શક સંવતની શરૂઆત ક્યારથી થાય છે?

#20. લોદી વંશનો સ્થાપક કોણ હતો?

#21. દિલ્લી સલ્તનકાળમાં કાયદાના વિદ્વાન અધિકારીને શું કહેવાતું?

#22. કોઈ અઘિકારી બદલી થયેથી જોઈનીંગ ટાઈમ ભોગ યા સિવાય બદલીવાળી જગ્યાએ હાજર અથવા તેને હાજર કરવામાં ન આવે ત્યારે નવા હુકમ થાય ત્યાં સુધી પસાર થતા સમય માટે શું કરવુ જોઇએ ?

#23. સ્થગિત ઇજાફા વધુમાં વધુ કેટલા મળે ?

#24. કેટલો સમય વધારાનો હવાલો સંભાળેલ હોય તો ચાર્જ એલાઉન્સ મળે મળે ?

#25. ઉપલી જગાનો વધારાનો હવાલો સંભાળવા બદલ કેટલો ખાસ પગાર મળે ?

#26. છ માસ થી વધુ પરંતુ 12 માસ કરતા વધુ ન હોય તેનો ખાસ પગાર મંજુર કરવાની સતા કોની હોય છે?

Finish

Leave a Comment