Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 | @hc-ojas.gujarat.gov.in | ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર ભરતી 2023 | Last Date |

Gujarat High Court Driver Recruitment 2023

Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 @hc-ojas.gujarat.gov.in ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર ભરતી 2023 : ની વધુ વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, ખાલી જગ્યાની વિગતો, લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તેની વિગતો નીચે આપેલ છે,આ આર્ટિકલ તમે crexammaterials.in ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે,

Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 @hc-ojas.gujarat.gov.in ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર ભરતી 2023 : ગુજરાત હાઇકોર્ટ, સોલા, અમદાવાદ દ્વારા ડ્રાઇવરની ખાલી જગ્યાઓ માટે એક અખબારમાં ટૂંકી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર ભારતી ઓનલાઈન ફોર્મ HC OJAS વેબસાઈટ https:// hc- ojas.gujarat.gov.in પર શરૂ થાય છે. વિગતોની સૂચના 28મીએ પ્રકાશિત ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર જોબ ટૂંકીમાર્ચ 2023. ઓજસ ગુજરાત ડ્રાઇવરની નોકરી 2023

Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 ખાલી જગ્યા ની વિગતો

Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 @hc-ojas.gujarat.gov.in ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર ભરતી 2023 ખાલી જગ્યા 2023 ની વિગતો HC OJAS Driver Bharti: 47 Posts

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડગુજરાત હાઇકોર્ટ, સોલા, અમદાવાદ
સૂચના નં.R.C/ 1434/2022
પોસ્ટડ્રાઈવર
ખાલી જગ્યાઓ47
જોબ સ્થાનગુજરાત
જોબનો પ્રકારડ્રાઈવર સરકારી નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન
What’s App ગ્રુપ અહિં ક્લિક કરો
Gujarat High Court Driver Recruitment 2023

Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 ના પાત્રતા માપદંડ

(ક) જરૂરી લાયકાત :-

 • (૧) ઉમેદવારે સરકાર માન્ય શાળામાંથી ધોરણ-૮ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.
 • (૨) ઉમેદવારની આંખો દ્રષ્ટિ જોવાની ક્ષમતા સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ.
 • (૩) ઉમેદવારને રંગઅંધત્વની ખામી ન હોવી જોઈએ.
 • (૪) ઉમેદવાર ‘લાઈટ મોટર વ્હિકલ (LMV)’ ચલાવવા અંગેનું માન્ય ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • (૫) વાહનની મરામત અને મિકેનીઝમ અંગેની આવડત ધરાવતા ઉમેદવારને અગ્રતા આપવામાં આવશે.
 • (૬) પ્રાદેશિક પરિવહન અધિકારી (આર.ટી.ઓ.) મોટર વ્હિકલ ઈન્સ્પેકટર અથવા અન્ય સક્ષમ અધિકારીશ્રીની મદદથી નિરીક્ષણ હેઠળ ડ્રાઈવિંગ સ્કિલ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે.
 • (૭) ઉમેદવાર પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા કંપનીનો ઓછામાં ઓછો ૫ વર્ષનો ડ્રાઈવિંગનો અનુભવ ધરાવતાહોવા જોઈએ.
 • (૮) ડ્રાઈવરની ફરજ કામગીરીનો પ્રકાર જોતાં ઉમેદવાર રતાંધણાપણા, ઝામર, એક જ આંખ (એક જ આંખ કાર્યરત) કે આંખની અન્ય કોઈપણ ખામી ધરાવતાં ન હોવા જોઈએ.

(ખ) વયમર્યાદા :

 • ન્યૂનત્તમ વયમર્યાદા ૧૮ વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઈએ
 • મહત્તમ વય મર્યાદા ૩૫ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

(ગ) વયમર્યાદામાં છૂટછાટ :

અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, મહિલા અને માજી સૈનિક ઉમેદવારોને સરકારના પ્રવર્તમાન નિયમો/હુકમો જોગવાઈઓ નીતિઓ અનુસાર નીચે મુજબ છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

કક્ષા/કેટેગરીછુટછાટ
સામાન્ય સા.શૈ.પ.વ. આ.ન.વ.………..
અનુસૂચિત જાતિ૫ વર્ષ
અનુસૂચિત જનજાતિ૫ વર્ષ
મહિલા ઉમેદવાર૫ વર્ષ
માજી સૈનિકલશ્કરમાં બજાવેલ સેવા ઉપરાંત ૩ વર્ષ
કોર્ટના કર્મચારીઓ માટેનીચલી અદાલત અથવા અન્ય હાઈકોર્ટના કર્મચારીઓને નીચે (ગ)(૨) માં સૂચવ્યાનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.
Gujarat High Court Driver Recruitment 2023

પગાર/ પે સ્કેલ

 • ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવરની નોકરીનો પગાર/ પે સ્કેલ રૂ. 19,900/- – 63,200/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

1. લેખિત પરીક્ષા (MCQ)

 • 1. લેખિત પરીક્ષા (OMR)લેખિત પરીક્ષામાં કુલ 100 પ્રશ્નો અને 100 ગુણ હશે.
 • 2. પ્રશ્નપત્રની ભાષા ગુજરાતી હશે.
 • 3. દરેક ખોટા જવાબ અથવા એક કરતા વધુ જવાબ માટે 0.33 ગુણ કાપવામાં આવશે.
 • 4. સમયગાળો: 02 કલાક

પરીક્ષા પેટર્ન અને સિલેબસ 2023

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ડ્રાઇવર પરીક્ષા પેટર્ન અને સિલેબસ 2023 ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવર લેખિત પરીક્ષાઅભ્યાસક્રમ

 • 1. ગુજરાતી ભાષાસામાન્ય જ્ઞાન
 • 2. ગુજરાતની ભૂગોળગણિત
 • 3. રમતગમતકરંટ અફેરવાહન/ મોટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન
 • 4. વાહન નિયમો / ટ્રાફિક નિયમો

2. ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ

 • 1. ડ્રાઇવ ટેસ્ટડ્રાઇવિંગ/ કૌશલ્યની પરીક્ષામાં કુલ 100 ગુણ હશે
 • 2. હાઇકોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત ધોરણો મુજબ પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ :

 • ડ્રાઇવિંગ વળાંક
 • ઓવરટેકિંગ
 • રિવર્સિંગ
 • પાર્કિંગકાર
 • મિકેનિક્સની ઓળખ અને
 • જાળવણીનું જ્ઞાન
 • સામાન્ય/ શૈલી અને વલણ

અરજી ફી

 • સામાન્ય ઉમેદવારો :- રૂ. 300/- +બેંકચાર્જીસ
 • અન્ય: રૂ. 150/- + બેંક શુલ્ક
 • અરજી ફી ચુકવણી મોડ : ઓનલાઈન/ ઓફલાઈન ‘SBI ઈ-પે’

ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી

 • 1. ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @ https:// gujarathighcourt.nic.in ની મુલાકાત લેવી જોઈએ.
 • 2. આગળ, જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડોને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો.
 • 3. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઈચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
 • 4. રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.
 • 5. ઓનલાઈન/ ઓફલાઈન મારફતે અરજી ફી ચૂકવો.
 • 6. પછી ફોટો, સાઇન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.
 • 7. છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટ આઉટ લો.

નોંધ :-

 • અરજદારોને અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા વિનંતી કરવામાં આવે છેઅરજી કરતા પહેલા.

Gujarat high court post 1678 recruitment 2023 મહત્વ ની લિન્ક

નોકરીની જાહેરાત: 2023અહિં ક્લિક કરો
Official websiteઅહિં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી અહિં ક્લિક કરો
ગુજરાત હાઇકોર્ટ
પટાવાળા ભરતી 2023
અહિં ક્લિક કરો
ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ભરતી 2023
અહિં ક્લિક કરો
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં
બેલીફ ભરતી 2023
અહિં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટેઅહિં ક્લિક કરો
Whats App ગ્રુપ અહિં ક્લિક કરો
Whats App ગ્રુપ
જીલ્લા વાઈઝ
અહિં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

(1). Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 ની છેલ્લી તારીખ શું છે ?

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ભરતી ની છેલ્લી તારીખ હજી સત્તવાર જાહેરાત નથી કરી

(2). Gujarat High Court Driver Recruitment 2023 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે ?

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in

વોટ્સએપ ગ્રુપ મહત્વપૂર્ણ લિંક:

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment