RMC Recruitment 2023 – Apply 117 MPHW Posts

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC)

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC) મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર પુરુષ, MPHW, ની ભરતી 2023 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. હાલમાં કુલ 117ભરમાં માટે જગ્યાઓ મંગાવવામાં આવી છે જેના માટે અરજી કરી શકે છે.

RMC ભરતી 2022: રાજકોટ

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તાજેતરમાં , MPHW ભરતી કરવા માટે નવી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં 117 ખાલી જગ્યાઓ માટે RMC જોબ્સ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયકાત તથા માન્યતાપ્રાપ્ત સંસ્થા/બોર્ડમાંથી સંબંધિત પ્રમાણપત્રની ડિગ્રી ધરાવે છે તેઓ ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ પહેલાં તેમની અરજી સબમિટ કરી શકે છે.

જો ઉમેદવાર લાયક હોય તો તેઓ સત્તાવાર RMC સૂચના માટે અરજી કરી શકે છે. RMC માહિતી આ લેખમાં આપવામાં આવી છે જેમ કે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023 નોટિફિકેશન, RMC ભરતી 2023 ઓનલાઈન અરજી, વય મર્યાદા, ફી માળખું, પાત્રતા માપદંડ, પગાર પગાર, સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.rmc.gov.in/ નો સંદર્ભ લેવાની સલાહ આપી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

ભારતના કોઈપણ માન્ય બોર્ડ/યુનિવર્સિટીમાં ધોરણ 12 પાસ કરેલ ઉમેદવારો.

mphw કોર્સ અથવા સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર (SI) કોર્સ સાથે.

કૃપા કરીને શૈક્ષણિક લાયકાત માટે અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા

લઘુત્તમ વય મર્યાદા: 18 વર્ષ

મહત્તમ વય મર્યાદા: વય છૂટછાટ માટે 34 વર્ષ

સત્તાવાર સૂચના વાંચો

અરજી ફી.

સામાન્ય ઉમેદવારો: રૂપિયા 500/-

અન્ય ઉમેદવારો: રૂ. 250/-

ચુકવણીની રીતઃ ક્રેડિટ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા અથવા ઓનલાઈન પેSBI ચલણ દ્વારા.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

  • ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા શહેરી આરોગ્ય સેવાનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળે આવેલ U-PHC (શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર) ની નીચે જણાવ્યા મુજબ તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી સરકારશ્રીની ૧૦૦ ૪ ગ્રાન્ટ આધારિત જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૩ સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.
  • મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ)ની જગ્યા પર લાયકાત ધરાવતા માત્ર પુરુષ ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે.
  • ઉક્ત કેડરની લાયકાત, પગારધોરણ, વયમર્યાદા તેમજ અન્ય સંલગ્ન માહિતી માટે વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પરથી એનેક્ષર-એ(સુચનાપત્રક) ડાઉનલોડ કરી વિગતો મેળવવી.
  • RMC notification 2023 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

RMC જગ્યા ની માહિતી

જગ્યા નું નામમલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર પુરુષ
કુલ જગ્યા117
બિન અનામત48
આ. ન. વ.11
સા . શૈ. પ.31
અનું. જાતી 09
અનું. જનજાતિ 18
કુલ જગ્યા પર શારીરિક અશક્ત 05
કુલ જગ્યા પર માજી સૈનિક11

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC)

ઓર્ગેનાઈઝેશન નું નામરાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
જગ્યા નો પ્રકારRMC
recruitment
જગ્યા નું નામમલ્ટીપર પદ હેલ્થ વર્કર
પુરુષ
કુલ જગ્યા117
જોબની કેટેગરીગવર્મેન્ટ જોબ
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ06/02/2023
અરજી નો પ્રકારઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
પગાર ધોરણનોટિફિકેશન જુઓ
નોકરી ની જગ્યારાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
Official Sitehttps://
www.rmc.gov.in

RMC recruitment નોટિફિકેશન 2022 જુઓ.

ઓનલાઇન અરજી કરવામાટે નીચેની વિગતો ધ્યાનમાં લેવી.

  • ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતા પહેલાં ભરતી ને લગત માહીતી અને સૂચનાઓ પુરી કાળજી પુર્વક વાંચી લેવાની રહેશે.
  • ઉમેદવારે પોતાનો રંગીન પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ૧૫કે.બી. (105 X 145) અને સીગનેચર ૧૫ કે.બી. (215 X 80) સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે જેપીજી ફોર્મેટમાં સ્કેન કરી અપલોડ કરવાના રહેશે.

ઓનલાઇન અરજી કરવામાટેનાં સ્ટેપ:-

  1. પ્રથમ અરજદારે ઓન લાઇન અરજીમાં પોતાની સંપુર્ણ વિગત સેવ કરવાની રહેશે. આમ કરવાથી અરજદારની અરજીનો રેફરન્સ નંબર જનરેટ થશે જે અરજદારે યાદ રાખવાનો રહેશે.
  2. રેફરન્સ નંબરનો ઉપયોગ કરી અરજદારે પોતાનો સ્કેન કરેલ ફોટોગ્રાફ તેમજ સીગ્નેચર અપલોડ કરવાનો રહેશે.
  3. ઉમેદવારે અરજી સેવ કર્યા બાદ તેને કનફર્મ કરવાની રહેશે. ત્યાર બાદ જ અરજી માન્ય ગણાશે અને ઓનલાઈન પેમેંટ કરી શકશે
  4. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર ફી પેમેંટમાં જઈ, તમારો એપ્લીકેશન નંબર, જન્મ તારીખ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ સર્ચ પર ક્લીક કરવુ. જેથી ફી પેમેન્ટ ગેટ- વે પરથી માત્ર ઓનલાઈન પેમેંટ કરી શકશે. અને ઓન લાઈન પેમેંટ થયા બાદ તુરત્ત એપ્લીકેશનની પ્રીન્ટ કાઢી શકાશે.

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

અગત્યની નોંધ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની જાહેરાત અન્વયે ઉમેદવારી કરેલ ઉમેદવારો જોગરાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ સેલની રાજ્ય સરકારશ્રીની ૧૦૦% ગ્રાન્ટ આધારીત જગ્યાઓ સંદર્ભે કુલ-૦૫ સંવર્ગની ભરતીની જાહેરાત તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરેલ જે પૈકી મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની કુલ-૧૧૭ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવેલ હતી. ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગનાં તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ના સુધારા ઠરાવ અન્વયે મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની જગ્યા માટે તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨ નો ઠરાવ રદ્દ થયેલ હોવાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨ નાં રોજ પ્રસિદ્ધ કરેલ કુલ-૦૫ સંવર્ગની જાહેરાત પૈકી મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની જાહેરાત રદ્દ કરવામાં આવેલ છે. જેની સર્વે ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા જાણ કરવામાં આવે છે.(નોંધ: ઉક્ત જાહેરાત અન્વયે અરજી કરેલ ઉમેદવારોએ ભરપાઈ કરેલ ફી રીફંડ મેળવવા અંગે મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.rmc.gov.in પર વખતો-વખત ચકાસવાની રહેશે.)

(આશીષ કુમાર) નાયબ કમિશનર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

અગત્ય ની માહિતી (Link’s)

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

RMC notification 2023 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

RMC recruitment નોટિફિકેશન 2022 જુઓ.

વધુ માહિતીમાં તે સંપર્ક કરો Official Website

whatsapp ગ્રુપ લિંક

WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાવ

મહત્વપૂર્ણ નોંધ :-

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી આપવા માટે લેવામાં મા આવેલ છે વધુ માહિતી માટે Officially Website નો સંપર્ક કરવો.

Leave a Comment